Hoạt động

Các hoạt động đào tạo, hoạt động dịch vụ thiết kế, lập trình, cung cấp giải pháp CAM/CAM/CNC của Trung tâm Đào tạo và Chuyển giao Công nghệ TechK. Các hoạt động hội thảo/cuộc thi... do TechK tổ chức hoặc đồng tổ chức.

Hoạt động Đào tạo

Hoạt động Dịch vụ