Khóa học offline

Đào tạo CAD/CAM/CNC cho các cá nhân, công ty và doanh nghiệp với chất lượng tốt nhất và mang tính thực tế. Đảm bảo việc làm cho các học viên có nhu cầu sau khi hoàn thành khóa học. Đào tạo đến khi thành thạo mới kết thúc khoá học, thời gian học linh hoạt ba buổi sáng chiều tối kèm từng học viên.

Solidworks

Creo Parametric

Mastercam

Artcam

Unigraphic NX

Inventor

Catia

Autocad

Kỹ thuật viên Vận hành máy CNC